Hledej:

BICYCLE CLEANER AND PROTECTOR

 

ČISTIČ A CHRÁNIČ JÍZDNÍHO KOLA


* Čistí a chrání proti korozi.
* Maže proti kvílení.
* Vytěsňuje vodu a vlhkost.
* Proniká a uvolňuje těsné a zarezlé šrouby, matice a spojovací články.

Upozornění
Obal je pod tlakem Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na jiné žhavé předměty. R12 Extrémně hořlavý. R22 Zdraví škodlivý při požití. R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje ropný destilát, propan / butan (CAS: 74-98-6 / 106-97-8).

bicyclecleanerandprotector.jpg bicyclecleanerandprotector.pdf